VMRR–spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (Đang cập nhật)

Code:

 

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
main(){
  string s,a;
  getline(cin,s);
  cin>>a;
  int dem=0; int z; long long res; char x,y;
  x=a[0];y=a[1]; res=0;z=0;
  for(int i=s.size()-2;i>=0;--i){
    if(s[i+1]==y) z++;
    if(s[i]==x) res+=z;
  }
  cout<<res;
}
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*