PBCGANGS – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/PBCGANGS/

Thuật toán:

 • Bài này thuật toán chỉ là DFS bình thường.
 • Đặc biệt là ở chỗ mình xây dựng đồ thị từ dữ liệu input. Các bạn có thể đọc code để hiểu hơn

Code:

Const
    fi   ='';
    fo   ='';
    maxn  =1001;
    maxm  =5001;
 
Type
    Arr1  =array[1..maxn] of longint;
    Arr2  =array[1..6*maxm] of longint;
    Arr3  =array[1..maxn] of boolean;
 
Var
    n,m   :longint;
    adj,link:arr2;
    head  :arr1;
    kt   :arr1;
    free  :Arr3;
    kq   :longint;
    dm   :longint;
    f    :text;
 
Procedure AE(u,v:longint);
begin
    inc(dm);
    adj[dm]:=v;
    link[dm]:=head[u];
    head[u]:=dm;
end;
 
Procedure Nhap;
var
    i,u,v  :longint;
    c,k   :char;
begin
    assign(f,fi);
    reset(f);
    readln(f,n);
    for i:=1 to n do
     begin
      kt[i]:=0;
      head[i]:=0;
      free[i]:=true;
     end;
    dm:=0;
    readln(f,m);
    for i:=1 to m do
     begin
      readln(f,c,u,v);
      if c='E' then
       begin
        if kt[u]=0 then kt[u]:=v
         else
          begin
           ae(v,kt[u]);
           ae(kt[u],v);
          end;
        if kt[v]=0 then kt[v]:=u
         else
          begin
           ae(u,kt[v]);
           ae(kt[v],u);
          end;
       end
      else
       begin
        ae(u,v);
        ae(v,u);
       end;
     end;
    close(f);
end;
 
Procedure DFS(u:longint);
var
    i,v   :longint;
begin
    free[u]:=false;
    i:=Head[u];
    while i<>0 do
     begin
      v:=adj[i];
      if free[v] then DFS(v);
      i:=link[i];
     end;
end;
 
Procedure Sol;
var
    u    :longint;
begin
    kq:=0;
    for u:=1 to n do
     if free[u] then
      begin
       inc(kq);
       DFS(u);
      end;
end;
 
Procedure Xuat;
begin
    assign(f,fo);
    rewrite(f);
    write(f,kq);
    close(f);
end;
 
begin
    Nhap;
    Sol;
    Xuat;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Comments

 1. Quan Luong says:

  input:
  3
  3
  E 1 2
  E 2 3
  E 3 1
  output: 3
  code bên trên ra 1!
  ad ơi, test này ra lỗi nè! Không phải bộ test yếu thì ad ăn WA nhé!

Speak Your Mind

*