C11SEQ3 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
    tfi='';//c11seq3.inp';
    tfo='';//c11seq3.out';
 
var
    fi,fo:text;
    n:longint;
    f:array[0..24]of qword;
    t:array[0..5] of qword=(244445,48889, 77789, 155578, 111356, 122227);
 
procedure dao(i:longint);
    var s:string;
        tg:char;
        i1,j,code:longint;
    begin
        str(f[i],s);
        for i1:=1 to length(s)-1 do
            for j:=i1+1 to length(s) do
                if s[i1]>s[j] then
                    begin
                        tg:=s[i1];
                        s[i1]:=s[j];
                        s[j]:=tg;
                    end;
        val(s,f[i],code);
    end;
 
procedure xuli;
    var i:longint;
    begin
        read(fi,n);
        f[1]:=1;
        for i:=2 to 24 do
            begin
                f[i]:=f[i-1]*2;
                dao(i);
            end;
        if n<=24 then write(f[n])
        else writeln(fo,t[n mod 6]);
    end;
 
 
begin
    assign(fi,tfi);
    assign(fo,tfo);
    reset(Fi);
    rewrite(fo);
    xuli;
    close(fo);
end.
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*