GRAPH_ – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/GRAPH_/

Thuật toán: Đây là bài tập cơ bản về thuật toán tìm cầu, khớp. Bạn có thể tham khảo thuật toán trong ebook Giải thuật và lập trình của thầy Lê Minh Hoàng.

Code:

uses math;
const
 fi='';
 fo='';
 maxn=10000;
 maxm=50000;
 oo=trunc(1e9);
var
 link,head,ke : array[-maxm..maxm] of longint;
 i,j,n,m,kq1,kq2 : longint;
 cau,khop : longint;
 iscut : array[1..maxn] of boolean;
 count : longint;
 cha,num,low : array[1..maxn] of longint;
 free : array[-maxm..maxm] of boolean;
 nchild : array[1..maxn] of longint;
procedure add(i,u,v:longint);
begin
  link[i] :=head[u];
  head[u] := i;
  ke[i]:=v;
end;
procedure enter;
var u,v : longint;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n,m);
  for i:=1 to m do
   begin
     read(u,v);
     add(i,u,v);
     add(-i,v,u);
   end;
  close(input);
end;
procedure dfs(u:longint);
var i,j,v : longint;
begin
  inc(count);
  num[u]:=count;
  low[u]:=oo;
  i := head[u];
  while i<>0 do
   begin
     if free[i] then
     begin
     v := ke[i];
     free[-i] := false;
     if cha[v]=0 then
      begin
        cha[v]:=u;
        dfs(v);
        low[u] := min(low[v],low[u]);
      end
      else
      begin
        low[u] := min(low[u],num[v]);
      end;
     end;
     i := link[i];
   end;
end;
procedure process;
var i,u,v : longint;
begin
  fillchar(free,sizeof(free),true);
  fillchar(cha,sizeof(cha),0);
  for i:=1 to n do
    if cha[i]=0 then
     begin
       cha[i] := -1;
       dfs(i);
     end;
  for v:=1 to n do
   begin
     u:=cha[v];
     if (u<>-1) and (low[v]>=num[v]) then
        begin
          inc(cau);
        end;
   end;
  for v:=1 to n do
   if cha[v]<>-1 then
    begin
     inc(nchild[cha[v]]);
    end;
  fillchar(iscut,sizeof(iscut),false);
  for v:=1 to n do
    if cha[v] <> -1 then
    begin
     u := cha[v];
     if low[v]>=num[u] then
      iscut[u]:= iscut[u] or (cha[u]<>-1) or (nchild[u]>=2);
    end;
  for v:=1 to n do
   if iscut[v] then inc(khop);
end;
procedure print;
begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(khop,' ',cau);
  close(output);
end;
begin
  enter;
  process;
  print;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*