Tạo Makefile trên Go

Makefile thực hiện một số thao tác thường dùng trong Go

Khi làm project Go mình thường tạo một file Makefile có form như này:

Lưu ý nhớ thay <tên-file-binary-muốn-build> thành tên mà bạn muốn build ra.

Makefile

SRC = $(wildcard *.go)
OUT = <tên-file-binary-muốn-build>

CC = go
go = $(shell which go 2> /dev/null)

ifeq (, $(go))
    @printf "\e[91mGo not found!"
endif

$(OUT): clean $(SRC)
    @printf "\e[33mBuilding\e[90m %s\e[0m\n" $@
    @$(CC) build -o $@ $(SRC)
    @printf "\e[34mDone!\e[0m\n"

test: clean
    @printf "\e[33mTesting...\e[0m\n"
    go test ./...
    @printf "\e[34mDone!\e[0m\n"

clean:
    @rm -f $(OUT)
    @printf "\e[34mAll clear!\e[0m\n"

install: $(OUT)
    @printf "\e[33mInstalling\e[90m %s\e[0m\n" $(OUT)
    sudo rm -f /usr/local/bin/$(OUT)
    sudo ln -s $(PWD)/$(OUT) /usr/local/bin/$(OUT)
    @printf "\e[34mDone!\e[0m\n"

uninstall:
    @printf "\e[33mRemoving\e[90m %s\e[0m\n" $(OUT)
    sudo rm -f /usr/local/bin/$(OUT)
    @printf "\e[34mDone!\e[0m\n"
Chức năng gồm có:

Tự động build thành file binary với tên file được định sẵn

Chạy lệnh:

make
alt text

Chạy toàn bộ test của tất cả các packages trong project

Chạy lệnh:

make test

alt text

Build và install vào /usr/local/bin

Nếu viết các ứng dụng command line, thì chức năng này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và có thể test thực tế trên môi trường của máy bằng cách copy file binary được build ra vào thư mục /usr/local/bin. Khi đó bạn có thể chạy chương trình của mình ở bất kì thư mục nào trong máy tính.

make install

alt text
Khi không cần dùng nữa hoặc muốn gỡ nó ra thì chạy:

make uninstall
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*