SAFENET2 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

uses math;
const
 fi='';//safenet.inp';
 fo='';//safenet.out';
 maxn=50000;
 maxm=200000;
 oo=trunc(1e9);
type
 Tedge = record
   x,y : longint;
   end;
var
 link,head,ke : array[-maxm..maxm] of longint;
 i,j,n,m,u,v,ans,top,count,dem : longint;
 num,low : array[1..maxn] of longint;
 st : array[1..maxm] of Tedge;
 free : array[-maxm..maxm] of boolean;
 pa : array[1..maxn] of longint;
procedure push(x,y : longint);
 begin
  inc(top);
  st[top].x := x;
  st[top].y := y;
 end;
procedure pop ( var x,y : longint);
 begin
  x := st[top].x;
  y := st[top].y;
  dec(top);
 end;
procedure dfs(u : longint);
 var i,v,x,y : longint;
 begin
  inc(count);
  num[u] := count;
  low[u] := oo;
  if count = 1 then
   if head[u] = 0 then
    ans := max(ans,1);
  i := head[u];
  while i <> 0 do
   begin
     v := ke[i];
     if v <> pa[u] then
     if num[v] = 0 then
      begin
       pa[v] := u;
       push(u,v);
       dfs(v);
       low[u] := min(low[u],low[v]);
       if low[v] >= num[u] then
        begin
         dem := 0;
         repeat
          pop(x,y);
          dem := dem + 1;
         until (X=U) AND (Y=V);
         ans := max(ans,dem+1);
        end;
      end
      else
      begin
       low[u] := min(low[u],num[v]);
      end;
    i := link[i];
   end;
 end;
procedure add(i,u,v : longint);
 begin
  link[i] := head[u];
  head[u] := i;
  ke[i] := v;
 end;
procedure main;
var i : longint;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 read(n,m);
 for i := 1to m do
  begin
   read(u,v);
   add(i,u,v);
   add(-i,v,u);
  end;
 fillchar(free,sizeof(free),true);
 for i := 1 to n do
  if num[i] = 0 then
   begin
    count := 0;
    dfs(i);
   end;
 writeln(ans);
 close(input);close(output);
end;
begin
 main;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*