QBAGENTS – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • BFS

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=300;
    maxm=maxn*maxn;
    oo=trunc(1e9);
type  Tq   =record
        u1,u2,k :longint;
        end;
var   q    :array[1..2*maxn*maxn*10] of Tq;
    cx   :array[1..maxn,1..maxn,1..2] of boolean;
    f    :array[1..maxn,1..maxn,1..2] of longint;
    i,j,n,m,s,t   :longint;
    dau,cuoi,res  :longint;
    // danh sach
    link,head,ke  :array[1..maxm] of longint;
procedure enter;
var   u,v   :longint;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n,m,s,t);
    for i:=1 to m do
        begin
            read(u,v);
            link[i] := head[u];
            head[u] :=i;
            ke[i] := v;
        end;
    close(input);
end;
procedure push(x,y,z:longint);
begin
    inc(cuoi);
    q[cuoi].u1:=x;
    q[cuoi].u2:=y;
    q[cuoi].k:=z;
end;
procedure process;
var   v1,v2,u1,u2,k :longint;
begin
    dau :=1; cuoi :=0;
    push(s,t,1);
    fillchar(cx,sizeof(cx),true);
    //
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do
            for k:=1 to 2 do
                f[i,j,k] := oo;
    f[s,t,1] := 0;
    while dau<=cuoi do
        begin
            u1 := q[dau].u1;
            u2 := q[dau].u2;
            k := q[dau].k;
            inc (dau);
            if k=1 then
                begin
                    i := head[u1];
                    while i>0 do
                        begin
                            v1 := ke[i];
                            if cx[v1,u2,2] then
                             begin
                                f[v1,u2,2] := min(f[v1,u2,2],f[u1,u2,1]+1);
                                push(v1,u2,2);
                                cx[v1,u2,2] := false;
                             end;
                            i:= link[i];
                        end;
                end;
            if k=2 then
                begin
                    i := head[u2];
                    while i>0 do
                        begin
                            v2 := ke[i];
                            if cx[u1,v2,1] then
                             begin
                                f[u1,v2,1] := min(f[u1,u2,2]+1,f[u1,v2,1]);
                                push(u1,v2,1);
                                cx[u1,v2,1] := false;
                             end;
                            i:= link[i];
                        end;
                end;
        end;
    res := oo;
    for i:=1 to n do
        res := min(res,f[i,i,1]);
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    if res=oo then write(-1) else write(res div 2);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*