WS – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
 fi = '';
var
 a : array[1..50000] of longint;
 val,valmax,rem : array[1..200000] of longint;
 n,k,m : longint;
 
 
procedure enter;
 var
  i,j,tmp : longint;
 begin
  n := 0;
  readln(k,m);
  i := 1;
  for j := 1 to k do
   begin
    read(tmp);
    a[i] := 1;
    inc(i,tmp);
    inc(n,tmp);
   end;
  readln;
 end;
 
procedure init(s,l,r : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if l = r then
   begin
    valmax[s] := 1;
    exit;
   end;
  mid := (l + r) div 2;
  init(2*s,l,mid);
  init(2*s+1,mid+1,r);
  valmax[s] := valmax[2*s] + valmax[2*s+1];
 end;
 
procedure init2(s,l,r : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if l = r then
   begin
    inc(val[s],a[l]);
    exit;
   end;
  mid := (l + r) div 2;
  init2(2*s,l,mid);
  init2(2*s+1,mid+1,r);
  val[s] := val[2*s] + val[2*s+1];
 end;
 
procedure trans(s,l,r : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if (s = 0) or (l = r) then exit;
  mid := (l + r) div 2;
  inc(val[2*s],rem[s]*(mid-l+1));
  inc(val[2*s+1],rem[s]*(r-mid));
  inc(rem[2*s],rem[s]);
  inc(rem[2*s+1],rem[s]);
  rem[s] := 0;
 end;
 
procedure Jupdate(s,l,r,u,v : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if (r < u) or (v < l) then exit;
  if (u <= l) and (r <= v) then
   begin
    if val[s] = valmax[s] then
     begin
      dec(val[s],r-l+1);
      dec(rem[s]);
      exit;
     end;
    if val[s] = 0 then exit;
   end;
  trans(s,l,r);
  mid := (l + r) div 2;
  Jupdate(2*s,l,mid,u,v);
  Jupdate(2*s+1,mid+1,r,u,v);
  val[s] := val[2*s] + val[2*s+1];
 end;
 
procedure Dupdate(s,l,r,u,v : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if (r < u) or (v < l) then exit;
  if (u <= l) and (r <= v) then
   begin
    if val[s] = 0 then
     begin
      inc(val[s],r-l+1);
      inc(rem[s]);
      exit;
     end;
    if val[s] = valmax[s] then exit;
   end;
  trans(s,l,r);
  mid := (l + r) div 2;
  Dupdate(2*s,l,mid,u,v);
  Dupdate(2*s+1,mid+1,r,u,v);
  val[s] := val[2*s] + val[2*s+1];
 end;
 
procedure query(c : char; u,v : longint);
 begin
  if c = 'J' then Jupdate(1,1,n,u+1,v)
  else Dupdate(1,1,n,u+1,v);
 end;
 
procedure main;
 var
  i,u,v : longint;
  c : char;
 begin
  init(1,1,n);
  init2(1,1,n);
  for i := 1 to m do
   begin
    read(c);
    if c = 'C' then
     begin
      writeln(val[1]);
      readln;
     end
    else
     begin
      readln(u,v);
      query(c,u,v);
     end;
   end;
 end;
 
 
begin
 assign(input,fi);
 reset(input);
 enter;
 main;
 close(input);
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*