DTTUI1 – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/DTTUI1/ Thuật toán: Duyệt phân tập kết hợp Chặt nhị phân Bạn có thể tham khảo thuật toán Duyệt phân tập tại đây Code: Pascal: https://ideone.com/eriOrN Program DTtui1; CONST fin=”; fon=”; maxn=40; maxth=1048576; Type Opt=Record kl,gt:longint; //Khoi luong, Gia tri End; ToHop=array [1..maxth] of Opt; Var o:array [1..2] of ToHop; dem:array [1..2] of … Đọc tiếp DTTUI1 – spoj